Building an Inclusive Digital Society for Rural India

Reports | Nov, 2021

Building an Inclusive Digital Society for Rural India

Author(s): Dr. Rajat Kathuria, Dr. Mansi Kedia , Abhishek Raj, Richa Sekhani and Srishti Sinha